Categori - Iechyd / Harddwch / Gwallt

Aesthetics by Jade.jpg
Aesthetics & Beauty by Jade
phone icon.png
07527 048827
2 Stryd Gaer, Yr Wyddgrug CH7 1EG

Mae estheteg uwch, pigiadau gwrthgrychion a phob agwedd ar harddwch i’w cael yn ein hadeilad ni.

facebook.jpg
blank.jpg
blank.jpg
Cynnig Taleb-

Gostyngiad o 10% ar brisiau’r holl estheteg a’r triniaethau harddwch

Archway.jpg
Archway Reflexology
phone icon.png
0740 0846 303
The Wellbeing Centre, 23b Stryd Caer, Yr Wyddgrug CH7 1EG

Triniaeth sydd mor unigol â chi. Pa un ai ydych eisiau ymlacio, ailfywiogi neu ailsbarduno, bydd Archway’n addasu triniaeth benodol i’ch anghenion. Mae Archway’n cynnig Adweitheg a therapïau holistaidd eraill mewn amgylchedd hamddenol a phroffesiynol gyda’ch cysur a’ch ffyniant chi mewn golwg.

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

AMH

Cariad nails.png
Cariad Nails
phone icon.png
07947 797037
(Tanz & Hands) 72 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug CH7 1BH

Mae Cariad Nails yn cynnig dewis proffesiynol llawn o driniaethau ewinedd a thriniaethau harddu; microlafnu, cwyro, blew llygaid ffug a phyrmio a lliwio blew llygaid, mewn awyrgylch hamddenol a chyfeillgar gan dechnegydd cwbl gymwysedig.

facebook.jpg
blank.jpg
blank.jpg
Cynnig Taleb-

10% oddi ar holl driniaethau ewinedd a thriniaethau harddu. 

Cherise Amore.jpg
Cherise Amore
phone icon.png
01352 752840
22 Heol Newydd, Yr Wyddgrug CH7 1NZ

Tîm Trin Gwallt a Harddu cymwysedig dros ben, yn cynnig triniaethau canol dinas o safon yn nhref yr Wyddgrug.

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

AMH

Defining Beauty.jpg
Defining Beauty
phone icon.png
01352 755014
1 Lôn yr Eglwys, Yr Wyddgrug, CH7 1BW

Salon Harddwch yn Yr Wyddgrug.  Mae Zoe wedi bod yn Therapydd Harddwch ers dros 20 mlynedd, ac mae hi’n gallu cynnig triniaethau fel trin dwylo, trin traed, ewinedd sielac, triniaethau i’r wyneb, estyniadau lled-barhaol i’r blew llygaid, coluro a lliwio’r blew llygaid a’r aeliau.

facebook.jpg
email.png
blank.jpg
Cynnig Taleb-

Gostyngiad o 10% ar yr holl driniaethau harddwch                                                  (ac eithrio’r cynigion arbennig)

eyelicious.jpg
Eyelicious Brow, Lash & Skin Clinic 
phone icon.png
07775 182871
3 Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH7 1AJ

Arbenigwr tra chymwys ar gyfer HD Brows, LVL Lashes, llyfnu croen, pilio cemegol, micronodwyddo, mesotherapy a BB Glow.

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

Llinellu gwefusau neu lygaid Provoc lled-barhaol am ddim wrth archebu Triniaeth Talcen HD (os yw ar gael, cofiwch ofyn ar adeg archebu)

FACE2.jpg
FACE Ltd 
phone icon.png
07904 168438
7 Stryd Gaer, Yr Wyddgrug, CH7 1EG

Estheteg feddygol a gofal y croen, therapïau cyfannol. Hyfforddiant mewn estheteg feddygol.

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

10% oddi ar unrhyw driniaeth dros £100

G Styles.jpg
G Styles Traditional Turkish Barber 
phone icon.png
07414 505440
17 Stryd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1ET

Siop Barbwr Twrcaidd Traddodiadol yw G Styles yng nghanol yr Wyddgrug, Sir y Fflint.  Mae gennym farbwyr profiadol sy'n golygu y cewch chi wasanaeth bendigedig yn G Styles.

facebook.jpg
email.png
blank.jpg
Cynnig Taleb-

AMH

Glow.jpg
Glow Beauty
phone icon.png
01352 750756 
43 Stryd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1ET

Bydd Glow’n creu amgylchedd moethus a diogel i chi ddianc iddo. Bydd ein gwasanaeth digyfaddawd a’n therapyddion proffesiynol cymwysedig yn personoli eich triniaethau gan sicrhau y gwelwch y gwahaniaeth y gall ychydig o GLOW ei wneud.

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

AMH

Grosvenor Physio.jpg
Grosvenor Street Physiotherapy Health and Wellbeing Clinic
phone icon.png
01352 753400
10 Stryd Grosvenor, Yr Wyddgrug, CH7 1EJ

Yn ein Clinig Ffisiotherapi, Iechyd a Lles yn Stryd Grosvenor rydym ni wedi ymrwymo i gynorthwyo ein cleifion i wella safon eu bywyd trwy leihau eu poen, adfer a gwella’r modd y mae’r corff yn symud a gweithredu.

Mae ein tîm amltherapi, medrus dros ben, yn canolbwyntio’n gyfangwbl ar eich lles a’ch iechyd, trwy wrando arnoch er mwyn gwybod beth yw’r broblem a rhoi digon o amser ichi ei hegluro. Mae ein gwasanaethau’n cynnwys: Ffisiotherapi, therapi tylino, therapïau cyfannol, Pilates, iechyd menywod/pelfig, cynghori, clinig orthotist a chlyw. Pan ydych chi’n teimlo’n well, rydych chi’n byw’n well – dyna yw’n barn ni.

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

10% oddi ar unrhyw dylino 
(pan ddefnyddir talebau Yr Wyddgrug yn Llwyr fel rhan o’r taliad)

House of Beauty.jpg
House of Beauty
phone icon.png
01352 754610
3 Adeilad Dewi Sant, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH7 1DQ

Therapyddion harddu a chynllunwyr gwallt profiadol yn cynnig triniaethau o’r ansawdd uchaf yn ein salon fodern a chyfeillgar, gyferbyn â swyddfa bost yr Wyddgrug.

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

10% oddi ar driniaethau ewinedd a harddu pris llawn. 

Insideoutwellness.jpg
InsideOut Wellness
phone icon.png
01352 339123
1-2 Sgwâr Griffiths, Yr Wyddgrug, CH7 1DJ

Clinig iechyd a lles cyfannol sy’n rhoi cymorth i’ch meddwl, eich corff a’ch ysbryd, a gwella’ch lles corfforol ac emosiynol.  Mae gennym dîm o therapyddion profiadol, helaeth eu cymwysterau, sy’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau, fel aciwbigo, cwsgdriniaeth, tylino, reiki, adweitheg a seicotherapi.

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

Gostyngiad o 20% ar gyfres o sesiynau Reiki

Jackson Barbers2.jpg
Jacksons Barbers
phone icon.png
07783 319515
18 Stryd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1ES

Barbwyr - rydym yn croesawu pob oed.

facebook.jpg
blank.jpg
blank.jpg
Cynnig Taleb-

AMH

Mold Chiropody.jpg
Mold Chiropody & Podiatry
phone icon.png
07961062145
3 Sycamore Villas, Trem y Gorllewin, Yr Wyddgrug CH7 1DP

Ar gyfer nodi a thrin unrhyw cyflwr troed, bys troed neu ewin poenus gan bodiatrydd cofrestredig BSc, HCPC.

facebook.jpg
blank.jpg
blank.jpg
Cynnig Taleb-

Hufen traed am ddim i wella cyflwr y croen

Omeda Crafts.jpg
Omeda Crafts (Masnachwr Marchnad)
phone icon.png
073932842233
Marchnad Yr Wyddgrug Dydd Mercher a Sadwrn

Cyflawn o olewau ar gyfer y farf a nwyddau eillio.  Mae gennym hefyd ategolion a setiau anrheg.  Gallwn hefyd wneud setiau anrheg at y pwrpas, gan ddefnyddio unrhyw un/rai o’r cynhyrchion sydd ar gael ar ein gwefan.  Cofiwch anfon e-bost er mwyn cael dyfynbris.

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

AMH

Pure Beauty.jpg
Pure Beauty
phone icon.png
01352 219387
18B Stryd Grosvenor, Yr Wyddgrug CH7 1EJ

Yn Pure Beauty bydd ein therapyddion yn rhoi croeso cynnes i chi ynghyd â phob math o driniaethau harddu proffesiynol. Bydd ein therapyddion profiadol dros ben yn eich mwytho gyda thriniaethau bythgofiadwy, o dylino a thrin wynebau, i drin dwylo a chwyro. Cewch hyd i ni fymryn oddi ar y Stryd Fawr gyda pharcio gerllaw.

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

AMH

Select Hair.jpg
Select Hair &  Beauty 
phone icon.png
01352 755480
65 Stryd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1HQ

Salon neillryw yw Select Hair & Beauty yn cynnig amrywiaeth eang o driniaethau gwallt a harddu gan weithwyr proffesiynol hollol gymwysedig a phrofiadol. Rydym yn ymfalchïo yn ein gofal rhagorol o gleientiaid a’n gwir gariad o’r diwydiant.

facebook.jpg
blank.jpg
blank.jpg
Cynnig Taleb-

Triniaeth masg gwallt am ddim (wrth dalu am liw neu dorri a sychwythu)

Stunners.jpg
Stunners Hair & Beauty
phone icon.png
 01352 700707
13 Stryd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1ET

Salon trin gwallt a harddu, partïon / gwersi maldodi, LVL, trin wynebau, cwyro, llyfnu croen, trin traed, pecynnau BB Glow Mummy & Me, micronodwyddo, codi gwallt, lliwiau ysgytlaeth, triniaethau olpalex.

facebook.jpg
blank.jpg
blank.jpg
Cynnig Taleb-

AMH

Tanz n Hanz.jpg
Tanz n Hanz
phone icon.png
01352 751222
74 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug CH7 1BH

Yn nwylo Jane ers 2006, ailwampiwyd y salon yn ddiweddar yn cynnig gwelyau lliw haul cyflym, cyrsiau bloc rhatach, pob math o gyflymyddion lliw haul.

facebook.jpg
blank.jpg
blank.jpg
Cynnig Taleb-

10% oddi ar bopeth a brynwch

The Tanning Studio.jpg
The Tanning Studio 
phone icon.png
07956 670021
18 Stryd Grosvenor, Yr Wyddgrug CH7 1EJ

Salon foethus i gael lliw haul, hefyd yn cynnig sgeintio lliw haul a thriniaethau harddu. Gwelyau gorwedd a chawodydd haul o safon gyda chyflymyddion wynebol, aerdymheru llawn a cherddoriaeth. Glanweithdra ac awyru yw’r flaenoriaeth uchaf.

facebook.jpg
email.png
blank.jpg
Cynnig Taleb-

Gostyngiad o 10 % ar gyrsiau bloc a photeli hufen lliw haul.